اولین زن رئیس دادگستری

هنگام عزاداری ملت ، رئیس جمهور بنیگینو آکینو سوم یک قرار تاریخی را تعیین کرد. آقای آکوئینو روز جمعه اولین رئیس دادگستری فیلیپین ، ماریا لوردس سرنو ، عضو دادگستری دادگاه عالی را منصوب کرد.