چه کسی به پاکیائو و وارگاس اهمیت می دهد؟

چه کسی جهنم جسی وارگاس است؟ طرفدار بوکس sidestreet Pinoy می خواهد کالیبر این مبارز را بشناسد که مانی پاکیائو در 5 نوامبر در یک دوئل قهرمانی در لاس وگاس دیدار خواهد کرد.