آیا ری بریونس سه پیت خواهد زد؟

THE World Slasher Cup 2 به عنوان دومین پیشنهاد از دو پیشنهاد طلایی Slasher ارائه می شود که در سال 1962 آغاز شد و توسط Don Amado Araneta آغاز شد.