تماشاگر پس از سقوط تور دوفرانس شکایت می شود

طرفداران کنار جاده که روز شنبه باعث یک تصادف عظیم در تور دوفرانس شدند ، توسط برگزارکنندگان شکایت می شوند. زن مربوطه یک بنر را کمی به داخل جاده بلند کرد و مستقیم نگاه می کرد