مادران مجرد در بند دو

شرایط سختی که مری جین ولوسو را مجبور کرد به دنبال کار در خارج از کشور با وجود خطرات ناشی از پایان کار به عنوان یک کارگر فاقد مدارک ، معضلی را که میلیون ها مادر مجرد دیگر در فیلیپین با آن روبرو است را تکرار کند.

دوباره حکومت نظامی

همانطور که انتظار می رفت ، سخنگویان رئیس جمهور دوترته اظهارات حیرت انگیز پنجشنبه گذشته خود را مبنی بر اینکه او می خواست ضمانت های قانون اساسی در مورد استفاده از ریاست جمهوری را حذف کند ، عقب نشینی کردیم.