عوامل حواس پرتی همچنین Pacquiao را در آمریکا شکار می کنند

یک نفر نمی تواند کمک کند اما نگران بسیاری از عوامل حواس پرتی است که بر روی آماده سازی پادشاه پوند برای پوند برای مانی پاکیائو برای رویارویی با او در 13 نوامبر برابر آنتونیو مارگاریتو بزرگتر و قویتر اما با تسلیم کندتر تأثیرگذار است.