از جانب قربانیان و ناجیان: رابطه جنسی در میان بیماری همه گیر

(قسمت اول از دو قسمت) (توجه: نام کارگران جنسی مصاحبه شده برای این مقاله نام مستعار یا شخصیت اینترنتی است.) مانیلا ، فیلیپین - دلیله ، 23 ساله ، مشغول کار جنسی است