آماده ، تنظیم ، برو با تبلیغات اعتباری جدید Globe

مانیل، فیلیپین؛ آوریل 2021 –– این اوقات غیرمعمول قطعاً لطمه ای در نحوه انجام امور روزمره ما وارد کرده است. تغییر سرعت منظم در روز یا هفته نمی تواند باشد