طرفداران کشتی مکزیکی بازگشت 'lucha libre' را جشن می گیرند

صدای مهیج کف زدن های خروشان ، خنده های خونسرد و سوت های مضحک دوباره از طریق غارنشین آرنا مکزیک در پایتخت این کشور ، معبدی از رنگارنگ ها طنین انداز است.